“Ngôi nhà” Unilever chào đón sinh viên

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 32 Second

(FTUNEWS) – C?ng nh? chu?i nh?ng bu?i gi?i thi?u cu?c thi Unilever Future Leaders’ League (UFLL) 2013 ??n các b?n sinh viên ? 4 t?nh thành vào ??u tháng 9, bu?i ra m?t cu?c thi k?t h?p v?i tham quan v?n phòng ngay t?i tr? s? công ty Unilever Vi?t Nam ?ã thành công t?t ??p v?i s? nhi?t huy?t và h? h?i c?a 150 b?n sinh viên ??n t? h?n 20 tr??ng ??i h?c TP. H? Chí Minh.


UFLL

M? ??u ch??ng trình là ph?n gi?i thi?u t?ng quan v? Unilever Vi?t nam c?ng nh? m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng mà công ty ?ang n? l?c theo ?u?i. ?i?u này ?ã giúp các b?n sinh viên có thêm hi?u bi?t v? công ty c?ng nh? c?m nh?n ???c b?c tranh toàn c?nh ?ã mang cu?c thi ??n v?i các b?n và s? m?nh mà các b?n s? mang theo mình theo khi tham gia cu?c thi UFLL.

UFLL

Sau ?ó, ?? ?áp ?ng mong ch? c?a ?oàn sinh viên, các thành viên Unilever ?ã gi?i thi?u c?n k? thông tin v? cu?c thi UFLL 2013 và nh?n ???c s? quan tâm sâu s?c t? các b?n. ?i?u này ???c th? hi?n qua r?t nhi?u câu h?i hay và nh?ng v?n ?? hóc búa mà các b?n ??t ra cho BTC trong su?t ch??ng trình.

Không d?ng l?i ? vi?c góp nh?t ???c nh?ng thông tin b? ích, ?oàn sinh viên tham quan còn ???c tham gia trò ch?i K?t b?n ?? vui h?p d?n do BTC chu?n b? ?? làm nóng b?u không khí và mang các b?n tr? ??n g?n nhau h?n. 

UFLL

Ph?n cu?i là ch??ng trình c?ng là th?i gian ???c các b?n ch? ??i nh?t: Tham quan toàn c?nh v?n phòng Unilever. Chia thành 4 ??i, các b?n ???c các thành viên Unilever d?n d?t và gi?i thích t?n tình v? ch?c n?ng c?a t?ng t?ng l?u và t?ng phòng ban. Ngoài ra, các b?n c?ng có c? h?i ???c tham quan nhà ?n, phòng t?p th? d?c và phòng spa ngay trong v?n phòng Unilever Vi?t Nam.

UFLL

Có th? nói, m?i khi ???c d?p g?n g?i v?i các b?n sinh viên, Unilever l?i có c? h?i nhìn th?y nh?ng khát v?ng kh?ng ??nh mình, nh?ng quy?t tâm chinh ph?c th? thách c?a tu?i tr? giàu ngh? l?c và sáng t?o. Unilever Vi?t Nam luôn gi? v?ng ni?m hi v?ng r?ng, nh?ng ?óng góp c?a mình có th? ph?n nào th?p l?a cho các b?n sinh viên v?ng b??c trên hành trình Unilever Future Leaders’ League 2013 s?p t?i nói riêng c?ng nh? hành trình b??c vào ??i nói chung.

Ch? còn 2 tu?n n?a thôi là h?n n?p bài cho Vòng 1 c?a cu?c thi Unilever Future Leaders’ League 2013 (9/10/2013) s? h?t. Nh?ng thông tin c?n thi?t v? cu?c thi và ??n ??ng kí ?ang ??i các b?n t?i ?ÂY

Nhanh tay lên nhé nh?ng ng??i tr? có ?am mê và ?ang hy v?ng ???c th? thách chính mình!

Mai Th?o

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *