“Thử tài kinh doanh” khơi nguồn tài năng trẻ

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 30 Second

(FTUNEWS) – Sau 2 l?n t? ch?c thành công, m?t trong nh?ng cu?c thi h?c thu?t có uy tín v? chuyên môn và th?c ti?n, dành cho toàn th? các b?n sinh viên có ?am mê v? kh?i nghi?p trên toàn TP.HCM – “Th? tài kinh doanh l?n 3 – n?m 2013” do CLB Nhân S?- ?H Kinh T? TP.HCM t? ch?c ?ã chính th?c kh?i ??ng.

alt

“Th? tài kinh doanh” là cu?c thi h?c thu?t uy tín nh?m tìm ki?m nh?ng sinh viên yêu thích kinh doanh và có ?am mê kh?i nghi?p. Cu?c thi nh?m t?o c? h?i cho các sinh viên có hoài bão l?n, có ý t??ng kinh doanh th? hi?n và tìm ???c c? h?i ??u t? ?? th?c hi?n d? án c?a mình t? các doanh nghi?p quan tâm ??n cu?c thi. V?i quy mô trên toàn TP.HCM và s? chu?n b? chuyên nghi?p và chu ?áo, cu?c thi luôn nh?n ???c s? quan tâm c?a d? lu?n, các doanh nghi?p và các ??n v? truy?n thông trên toàn TP.HCM nh?: Th?i báo Kinh t? Vi?t Nam, T?p chí Tài chính, ?ài truy?n hình HTV,…

Cu?c thi n?m nay s? tr?i qua 4 vòng:

Vòng 1:”Kh?i ni?m ?am mê” di?n ra vào ngày 6/10/2013 t?i 2 ??a ?i?m:

        C? s? B – 279 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n 10, TP.HCM.

        H?i tr??ng ??i h?c Ngân Hàng, 56 Hoàng Di?u, qu?n Th? ??c.

Vòng 2:”Kh?i tài n?ng tr?” di?n ra vào ngày 11/10/2013, t?i c? s? D, 196 Tr?n Quang Kh?i, qu?n 1, TP.HCM.

Vòng 3:”??i ??u thách th?c” di?n ra vào ngày 16/10/2013, t?i c? s? D, 196 Tr?n Quang Kh?i, qu?n 1, TP.HCM.

Vòng 4:”N?i tài n?ng t?a sáng” là ?êm chung k?t di?n ra vào ngày 16/11/2013 t?i h?i tr??ng A116, c? s? A – 59C Nguy?n ?ình Chi?u, Qu?n 3, TP.HCM.

Tr?i qua các vòng thi, các thí sinh s? ???c các CEO, gi?ng viên có uy tín tr??ng ?H Kinh T? TP.HCM Training v? Kh?i nghi?p, k? n?ng Thuy?t trình Nói chuy?n tr??c công chúng và K? n?ng l?p ?? án Kinh doanh.

Ngoài ra, các thí sinh s? ???c các CEO chia s? nh?ng kinh nghi?mvà nh?n ???c nh?ng s? h? tr? t? các Gi?ng viên khoa Qu?n tr? Kinh doanh, ?H Kinh t? TP.HCM ?? hoàn thi?n, và phát tri?n d? án kinh doanh c?a mình.

T?ng gi?i th??ng giành cho sinh viên qua t?ng vòng và các thí sinh xu?t s?c bao g?m các su?t h?c b?ng k? n?ng m?m, ti?ng anh, và hi?n kim. T?ng gi?i th??ng lên ??n 150 tri?u ??ng.

Cu?c thi ti?p nh?n ??ng ký t? ngày 23/09/2013  ??n ngày 5/10/2013, t?i các S?nh B, C, D ??i h?c Kinh t? TP.HCM, các s?nh tr??ng ?H Ngân Hàng TP.HCM, ?H Kinh T? – Lu?t, ?H Ngo?i Th??ng II, ?H Công Nghi?p,…..

M?i thông tin chi ti?t xin truy c?p

website: www.clbnhansu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/ThuTaiKinhDoanh.HRC

Saphire PL

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *