Rộn ràng cùng hội thảo Financial Diet

Published by sieuquantri on

Rộn ràng cùng hội thảo Financial Diet
0 0
Read Time:2 Minute, 28 Second

(FTUNEWS) – Không chi? chi? ra ca?ch giu?p ca?c ba?n sinh viên gia?i quyê?t vâ?n ?ê? qua?n li? chi tiêu h??p ly?, hô?i tha?o FINANCIAL DIET c?a CLB Ch?ng khoán SeSC co?n ?em ?ê?n nh??ng ca?ch t?o qu? ti?n ti?t ki?m cho b?n thân mình ?? t?o d?ng m?t kho?n ??u t? trong t??ng lai cu?ng nh??ng chia se? vô cu?ng h??u i?ch kha?c.

alt

?úng nh? tên g?i, FINANCIAL DIET s? cung c?p cho các b?n ki?n th?c v? qu?n lý tài chính, qu?n lý dòng ti?n cá nhân, t?o l?p qu? ti?n t?, tích l?y kho?n ti?t ki?m ??u t? cho t??ng lai c?a mình. V??i s?? ta?i tr?? cu?a Công ty TNHH FTMS Global và C?ng ??ng Anh ng?, khi ??n v?i FINANCIAL DIET, các b?n còn có c? h?i nh?n ???c nh?ng khóa h?c b?ng vô cùng h?p d?n t? v?i t?ng giá tr? lên t?i 75 tri?u ??ng.

H?i th?o l?n này vinh d? ???c m?i ông Nguy?n Ti?n S?n – t?ng giám ??c Công ty Th?m ??nh giá Midcontrol, Ch? t?ch Câu l?c b? D?y con làm giàu v? chia s?, trò chuy?n cùng các b?n sinh viên. V?i kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m li?n, ông s? ?em ??n bu?i h?i th?o nh?ng ki?n th?c th?t s? b? ích, thi?t th?c.

alt

Hô?i tha?o diê?n ra va?o lu?c 7h30 ngày 8/11/2013, ta?i H?i tr??ng VJCC, ??i h?c Ngo?i th??ng, s? 15, ???ng D5, ph??ng 25, qu?n Bình Th?nh, TPHCM.

Chi? v??i gia? ve? 15000?, ba?n se? nhâ?n la?i ????c nh??ng chia se? bô? i?ch va? co? c? hô?i ho?c ho?i, trau dô?i kinh nghiê?m cho ba?n thân. T?? ?o?, tu?i tiê?n cu?a ba?n se? luôn ru?ng ri?nh ?ê? ba?n t?? tin la?m nh??ng ?iê?u mi?nh thi?ch.

Th?i gian ??ng ký: T? ngày 28/10 – 5/11/2013. ??ng ki? online b??ng ca?ch nhâ?p va?o link:  http://tinyurl.com/financial-diet

Mo?i thông tin ca?c ba?n co? thê? theo do?i ta?i https://www.facebook.com/ClbChungKhoanSeSC

Viê?t Trinh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *