CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Sẵn sàng trải nghiệm mới cùng Coach For College
Bản tin sinh viên | by , 10 tháng 4, 2013

M?c tiêu c?a ch??ng trình là khuy?n khích tr? em nông thôn có hoàn c?nh khó kh?ntheo ?u?i vi?c h?c và h? tr? sinh viên Hoa K? và Vi?t Nam phát tri?n nh?ng k? n?ngc?n thi?t ?? thành công trong môi tr??ng toàn c?u hóa hi?n nay.Khi tham gia ch??ng trình, các b?n sinh viên Vi?t Nam s? có c? h?i cùng các b?nsinh viên – v?n ??ng viên M? sinh s?ng t?i nông thôn và tham gia gi?ng d?y k? n?ngs?ng, các môn v?n hóa và các k? n?ng th? thao cho tr? em trong ?? tu?i t? l?p 6 ??n l?p 9.

L?i ích khi tham gia ch??ng trình:

 • C? h?i tham gia m?t ho?t ??ng ngo?i khóa vui và b? ích sau th?i gian h?c t?p c?ng th?ng.
 • Tr?i nghi?m môi tr??ng ?a v?n hóa sâu s?c trong 3 tu?n làm vi?c và sinh s?ng v?i sinh viên v?n ??ng viên M?.
 • H?c t?p k? n?ng làm vi?c nhóm, k? n?ng qu?n lý th?i gian, k? n?ng lãnh ??o … và các k? n?ng s?ng t? sinh viên – v?n ??ng viên Hoa K?.
 • Tr?i nghi?m ph??ng pháp h?c t?p – gi?ng d?y chú tr?ng ?ng d?ng th?c t? c?a M?.
 • Rèn luy?n tính t? l?p và t?ng kinh nghi?m s?ng.

Miêu t? ch??ng trình và th?i gian tham gia ch??ng trình:

Các b?n sinh viên vui lòng download thông tin chi ti?t v? ch??ng trình trong m?c Program Detail t?i ?ÂY.

Các b?n sinh viên s? ch?n ??t tr?i có th?i gian phù h?p v?i b?n thân trong b?n ??t tr?i sau ?? tham gia ch??ng trình:

alt

?i?u ki?n tham gia:

Các b?n sinh viên có các ?i?u ki?n sau có th? ??ng ký tham gia ch??ng trình

 • ?ang theo h?c t?i các tr??ng ??i h?c Vi?t Nam
 • Có th? giao ti?p l?u loát b?ng ti?ng Anh
 • N?ng ??ng, yêu thích các ho?t ??ng tình nguy?n
 • Có kh? n?ng hòa nh?p t?t v?i môi tr??ng làm vi?c m?i
 • Có s?c kh?e t?t (không yêu c?u là v?n ??ng viên)
 • Có th?i gian ?? tham gia ch??ng trình trong su?t 3 tu?n ch??ng trình di?n ra.

Chi phí:

Sinh viên Vi?t Nam khi tham gia ch??ng trình ???c yêu c?u góp m?t ph?n là $50 vào t?ng chi phí ?n ? c?a m?t sinh viên Vi?t Nam khi tham gia ch??ng trình là $386. Ngoài kho?ng chi phí ?ó, trong su?t ba tu?n tham gia ch??ng trình, sinh viên s? không ph?i t?n b?t k? kho?ng chi phí nào khác cho vi?c ?n, ?, di chuy?n, trang ph?c, d?ng c? gi?ng d?y /th? thao.

Ngoài ra, ch??ng trình Coach For College còn có kho?ng h? tr? kinh phí (Financial Aid) cho nh?ng b?n sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n.

Thông tin ??ng ký:

Các b?n vui lòng nghiên c?u các câu h?i c?a ch??ng trình trong m?c Application Preview t?i trang ?ÂYApply Online tr??c ngày 21/04/2013.

B?o Uyên

Top