(FTUNEWS) – Ra ??i v?i thông ?i?p cùng nhau trao nh?ng ph?n c?m ?m áp c?a tinh th?n t??ng thân t??ng ái, ?? s? chia trong c?ng ??ng và ?? truy?n l?a trong mùa ?ông, “B?a c?m nhân ái”, n?m trong chu?i ch??ng trình Giáng sinh yêu th??ng, do ??i CTXH h?a h?n s? ?? l?i nh?ng d? v? khó phai v? tình ng??i, tình ??i.

Thành ph? H? Chí Minh trong nh?ng ngày c?n k? giáng sinh này sôi ??ng h?n bao gi? h?t, ng??i ng??i s?i b??c nhanh h?n cho nh?ng d? ??nh cu?i n?m c?a mình, ?? ?ón chào m?t mùa Giáng sinh an lành và h?nh phúc bên gia ?ình. Nh?ng ??i v?i nh?ng b?nh nhân ung th? ?ang t?ng ngày tr?i qua nh?ng l?n x? tr? hay nh?ng l?n ?i?u tr? hóa ch?t, cu?c s?ng và giáng sinh là nh?ng tr?n chi?n v?i t? th?n hàng ngày, hàng gi?. Và ??i h?, nh?ng b?a c?m tuy ??n s? c?ng s? là m?t món quà quý giá trong mùa Giáng sinh giá l?nh này. 

alt

“B?a c?m nhân ái” s? ???c kh?i ?ông và b?t ??u t? ngày th? sáu tu?n này 06/12/2013 v?i các ho?t ??ng:

N?u ?n t?i chùa Di?u Pháp ( s? 188 N? Trang Long (n?i dài), Ph??ng 13 (c?u Bình L?i), Qu?n Bình Th?nh) t? 8h ??n 11h các ngày th? sáu: 06/12 ; 13/12 ; 20/12 ; 27/12.

?em các ph?n c?m ??n phát t?i b?nh vi?n Ung b??u ( s?3 N? Trang Long, ph??ng 7, Bình Th?nh) t? 11h30 các ngày th? sáu: 06/12 ; 13/12 ; 20/12 ; 27/12.

 Ph??ng Linh

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.