0 0

One Of A Kind – Bùng nổ cùng G-Dragon

(FTUNEWS) – ?? ?áp l?i tình c?m c?a ng??i hâm m? Vi?t Nam, ngày 24/10 t?i, Lotte Cinema s? ti?p t?c phát hành m?t concert ca nh?c Hàn Qu?c d??i ??nh d?ng 3D, v?i tên g?i One Of A Kind, h?a h?n s? t?o nên m?t c?n s?t m?i trong ??i s?ng âm nh?c c?a ng??i Vi?t tr?. ??n ?ây, khán gi? s? có c? h?i ???c th??ng th?c tr?n v?n nh?ng màn trình di?n bùng n? c?a G-Dragon – chàng ca s? quái chiêu và ?a tài, th? l?nh nhóm nh?c nam n?i ti?ng nh?t nhì Kpop – BIG BANG


G-dragon

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0