0 0

‘Công chúa nhạc đồng quê’ thắng lớn tại CMT Music Awards

L? trao gi?i CMT Music Awards 2011 v?a di?n ra t?i Arena Bridgestone ? Nashville, M?. T?ng ra v? tr?ng tay t?i l? trao gi?i n?m 2010, Taylor Swift ?ã xu?t s?c kh?ng ??nh mình t?i mùa gi?i n?m nay v?i gi?i th??ng quan tr?ng nh?t – gi?i video c?a n?m.