0 0
0 0
0 0

Tour Guide Contest 2011: Đếm ngược đến đêm Gala chung kết

(FTUNEWS) – Tour Guide Contest 2011 là cu?c thi ti?ng Anh v? du l?ch do tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng t? ch?c cho sinh viên các tr??ng ?H trên toàn Tp. H? Chí Minh, v?i t?ng tr? giá gi?i th??ng h?n 90 tri?u ??ng. Tr?i qua 2 vòng thi c?c k? c?ng th?ng và gay c?n v?i s? tham gia c?a g?n 1500 thí sinh, Ban giám kh?o ?ã ch?n ra ???c 9 b?n g??ng m?t xu?t s?c nh?t b??c vào ?êm Gala chung k?t.