0 0

Hấp dẫn cuộc thi làm phim ngắn “Be a good one”

(FTUNEWS) – N?m trong chu?i ho?t ??ng t? thi?n c?a m?ng xã h?i www.bgood.vn, cu?c thi làm phim BE A GOOD ONE v?i ch? ?? “CON ???NG ??N TR??NG” ???c t? ch?c nh?m tôn vinh nh?ng t?m g??ng nhân ái giúp ?? h?c sinh, sinh viên v??t qua cu?c s?ng khó kh?n ?? th?c hi?n ??c m? ??n tr??ng.

alt