0 0

Đầy ấn tượng với “màn chào sân” từ Đoàn, Hội và các CLB

(FTUNEWS) – 2 ngày vừa qua, buổi ra mắt giới thiệu Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cùng các CLB đội nhóm của trường Ngoại Thương Cơ sở II tới các “tân binh” K51 với những khẩu hiệu, clip, màn cheer năng động đã tạo nên một không khí bùng nổ cảm xúc tại các hội trường học Chính trị.

alt

 

0 0
0 0

Giới thiệu Đoàn Thanh niên ĐH Ngoại thương CS2

(FTUNEWS) – M?t trong nh?ng y?u t? t?o d?ng nên ‘th??ng hi?u’ Ngo?i th??ng n?ng ??ng, sáng t?o ??n t? nh?ng cán b? ?oàn, H?i xông xáo, nhi?t tình ‘c?p mác’ FTU. Trong ?ó thành ph?n không th? thi?u là ?oàn tr??ng – m?t t? ch?c chính tr? – xã h?i c?a thanh niên, sinh viên ?H Ngo?i th??ng tr?c thu?c Thành ?oàn TP. H? Chí Minh.

FTUer It’s Me 2011 – Ch??ng trình tìm ki?m ??i s? Ngo?i th??ng do Ban Phong Trào ph?i h?p cùng các ban tr?c thu?c ?oàn tr??ng t? ch?c