Showing: 1 - 6 of 6 Articles

Nhóm hát Sóng đa tần đăng quang FTUShine 2011

(FTUNEWS) – Cùng v?i s? lên ngôi c?a Thái Nguyên- gi?i nh?t b?ng A dành cho ??n ca, nhóm hát CLB Sóng ?a t?n ?ã th?c s? thuy?t ph?c ban giám kh?o và các khán gi? trong ?êm chung k?t FTUShine 2011 ?? tr? thành nhóm ca xu?t s?c nh?t “soán” ngôi v??ng b?ng B dành cho nhóm ca.

>>  Nhóm ca nào ??ng quang ? b?ng B FTUShine 2011?

>>  Thái Nguyên ?o?t cú ?úp, nhóm hát Sóng ?a t?n giành chi?n th?ng ? b?ng B