0 0
0 0

Phóng sự ảnh: Cận cảnh vòng Sơ kết FTUCharm 2012

(FTUNEWS) – Ngày thi ??u tiên c?a vòng S? k?t FTUCharm n?m nay – ph?n thi Hình th? và Ph?ng v?n – ?ã k?t thúc t?t ??p. Hãy cùng FTUNEWS nhìn l?i m?t ngày ?áng nh? này b?ng cách ?i?m l?i c?n c?nh nh?ng kho?nh kh?c ???c ‘ch?p’ r?t tình c?.

alt

Kho?nh kh?c ‘??c’ c?a 3 v? giám kh?o, m?i ng??i m?t tâm tr?ng: Stylist Vô Th??ng, ??i s? ch??ng trình Di?m My 9X và th?y Nguy?n Tu?n D??ng

0 0
0 0