Showing: 1 - 2 of 2 Articles

Bản tình ca cuối cùng – Nicholas Sparks

(FTUNEWS) – V?i Ronnie, ?i?u gì ?áng nh? nh?t trong mùa hè cu?i cùng tr??c khi cô tròn 18 tu?i?  B? “l?u ?ày” ??n nhà c?a ông b? mà cô luôn ?p ? n?i oán h?n su?t 3 n?m nay. B? theo ?u?i b?i m?t tay du côn nghi?n phóng h?a. B? ?e d?a ph?i vào nhà ?á vì m?t t?i cô không h? ph?m ph?i. Hay nh?ng bu?i t?i bên b? bi?n cùng Will canh t? rùa qu?n ??ng. Nh?ng ngày làm vi?c quên th?i gian trong trung tâm b?o t?n sinh v?t bi?n. Nh?ng gi? ??ng h? mi?t mài cùng Will và em trai l?p ??t các ô c?a s? kính màu. Nh?ng ngày tháng yêu th??ng ch? có hai b? con. Nh?ng n?t nh?c cu?i cùng cô ?ã thay b? mình hoàn thi?n…