0 0
0 0

FTUGames: Bình luận trước vòng bán kết bóng đá nam

(FTUNEWS) – 4 ??i bóng xu?t s?c nh?t gi?i cho ??n nay ?ã ch?ng t? ???c ??ng c?p và b?n l?nh c?a mình. H? hoàn toàn x?ng ?áng có m?t t?i bán k?t ?? chi?n ??u cho chi?c vé vào tr?n chung k?t. Ai trong s? h? s? vinh d? ???c có m?t trong tr?n ??u cu?i cùng – tr?n ??u mà t?t c? 25 ??i bóng ??u khát khao?

0 0

FTUGames: ‘Nóng bỏng’ vòng tứ kết bóng đá nam

(FTUNEWS) – Không h? danh là môn th? thao vua, nh?ng c?m xúc mà trái bóng tròn mang l?i qu? th?c luôn th?t ?áng nh? và khó di?n t?. 4 tr?n ??u trong vòng t? k?t bóng ?á nam không nh?ng hâm nóng mà còn th?t s? ‘??t cháy’ sân v?n ??ng Thanh ?a ngày 23/11 v?a qua.

 

0 0

FTUGames: Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam & bán kết bóng đá nữ

(FTUNEWS) – Sau ngày ??u tiên tranh tài c?c gay c?n và h?p d?n trong khuôn kh? vòng lo?i tr?c ti?p b? môn bóng ?á, BTC FTUGames v?a công b? l?ch thi ??u vòng t? k?t ??i v?i n?i dung bóng ?á nam và bán k?t bóng ?á n?.


 

0 0

Bóng đá nam ‘nghẹt thở’ ngày đầu đấu loại trực tiếp

(FTUNEWS) – Hôm nay 21/1 ?ã di?n ra nh?ng tr?n ??u vô cùng h?p d?n trong khuôn kh? vòng lo?i tr?c ti?p b? môn bóng ?á nam. Các ??i ?ã trình di?n m?t b?a ti?c k? thu?t, tài n?ng cho khán gi?. R?t nhi?u bàn th?ng ???c ghi trong ti?ng hò reo c? v? không ng?ng c?a các c? ??ng viên.

M?t pha tranh ch?p bóng trong tr?n K49E – K50A

0 0
0 0
0 0
0 0

Bản tin bóng đá nam ngày thi đấu thứ hai 09/11

(FTUNEWS) – Ngày thi ??u th? hai c?a n?i dung bóng ?á nam là ‘cu?c chi?n’ gi?a 4 ??i b?ng D và 2 ??i b?ng F. Th? h?ng c?a các ??i ?ã thay ??i nhi?u sau lo?t tr?n này.

Các c?u th? K49E và c? ??ng viên sau chi?n th?ng tr?n ??u ra quân

0 0