0 0

Vừa chơi LEGO vừa làm việc

(FTUNEWS) – Công ty Vi?t Tinh Anh là nhà phân ph?i ??c quy?n ?? ch?i LEGO t?i th? tr??ng Vi?t Nam ??ng th?i c?ng là ??i tác phân ph?i c?a nh?ng th??ng hi?u ?? ch?i n?i ti?ng trên kh?p th? gi?i nh? Winx, SIKU, búp bê Moxie Girlz, Pink Poppy, Champion, ?? ch?i cho tr? s? sinh K’s Kids, nh?c c? Janod c?a Pháp ?ang tuy?n nhân viên, ??c bi?t dành cho các b?n sinh viên mu?n có thêm thu nh?p và kinh nghi?m.

alt

0 0
0 0