0 0

Bùi Tứ Quý: “Giai điệu đã sẵn trong tim”

(FTUNEWS) – T? Quý – chàng trai v?n n?i ti?ng v?i nét ?i?m t?nh – trong nh?ng ngày cu?i cùng tr??c gi? G c?a cu?c thi l?n v?n gi? ???c n? c??i t??i và s? sâu l?ng trong t?ng câu trò chuy?n. T?nh táo, ung dung nh?ng sâu s?c, có l? nói Bùi T? Quý là m?t minh ch?ng cho s? t?ng hòa tinh t? gi?a con tim ?am mê ngh? thu?t và kh?i óc t? duy khoa h?c c?a ng??i Ngo?i th??ng c?ng không ph?i là ?i?u khó gi?i thích.

alt

0 0