0 0

“Mốt” Chibi lên ngôi cùng giới trẻ

(FTUNEWS) – Trào l?u v? chibi r?t ???c teen Nh?t yêu thích ?ã lan t?a ??n Vi?t Nam nhi?u n?m v? tr??c, tuy nhiên g?n ?ây m?i tr? nên r?m r? v?i m?t l??ng fan vô cùng hùng h?u và khá nhi?u ngòi v? “ch?t”.  N?i b?t trong s? ?ó là c?u b?n Hoàng ??c Thành,ch? nhân c?a r?t nhi?u b?c v? chibi ?ang làm c? dân m?ng phát s?t vì ?? kute quá m?c.

alt

0 0