0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Novaland tuyển dụng CTV kinh doanh

(FTUNEWS) – Công ty c? ph?n ??u t? ??a ?c Novaland chuyên ho?t ??ng trong l?nh v?c kinh doanh b?t ??ng s?n v?i kinh nghi?m lâu n?m và ti?m l?c l?n m?nh. Hi?n t?i, Novaland ?ang tuy?n c?ng tác viên kinh doanh, t?o c? h?i cho các b?n sinh viên có vi?c làm phù h?p kh? n?ng.

0 0

Tuyển Cộng tác viên Tourguide Contest 2011

(FTUNEWS) – TourGuide Contest (TGC) là cuộc thi tiếng Anh về du lịch giữa sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Cuộc thi là một sân chơi thú vị cho các bạn đam mê tìm tòi về vốn kiến thức lịch sử, địa lý, du lịch của Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi còn giúp các bạn phát triển vốn tiếng Anh giao tiếp và rèn luyện các kĩ năng cho bản thân.


0 0
0 0

Ngày hội trồng cây – ươm mầm thế hệ

(FTUNEWS) – ?ây là ho?t ??ng cu?i cùng trong chu?i “ Ngày h?i xanh 2” do nhóm d? án GFOC t? ch?c, tài tr? b?i Di?n ?àn tu?i tr? Vi?t Nam VYF, di?n ?àn S?ng xanh và h? tr? b?i m?ng l??i 350VYP (Vietnam Youth Project). Sáng ngày 25/5 v?a qua, ch??ng trình “Ngày h?i tr?ng cây” ?ã khép l?i trong s? quy?n luy?n c?a các thành viên GFOC, c?ng tác viên và các em nh? t?i tr??ng ti?u h?c Hanh Thông, Gò V?p.