Showing: 1 - 1 of 1 Articles

Diễm My 9x làm đại sứ Duyên dáng Ngoại thương 2012

 (FTUNEWS) – B?n r?n v?i công vi?c và nh?ng d? án ngh? thu?t, Di?m My v?n dành nh?ng tình c?m r?t chân thành cho FTU và các FTUers. Cô ng??i m?u – di?n viên tài n?ng và xinh ??p này ?ã chính th?c nh?n l?i tr? thành ??i s? cho FTUCharm 2012.


alt