0 1

Phút 90++: Thử thách tuyệt vời cho người đi bụi không tiền

?i taxi ? Cape Town có l? là m?t cách th? thách tuy?t v?i cho nh?ng ai thích ?i b?i theo ki?u không nhi?u ti?n: nh?ng chi?c taxi c? rích, không ?i?u hòa nhi?t ??, rung lên ?m ?m sau m?i cú t?ng t?c và nh?ng c?a kính nh? có v? s?p long ra ??n n?i.


Ng??i Anh b?o: “N?u b?n chán London, b?n c?ng s? chán cu?c ??i này”. ??n Cape Town, b?n c?ng mu?n th?t lên nh? th?. Không bao gi? bu?n ? Cape Town, tr? khi ai ?ó c? ??n ??y ?? bu?n. nh?ng cái c?m giác thích thú khi ng?i bar nghe nh?c ?m ?, ?i d?c nh?ng bãi bi?n tuy?t ??p ng?m hoàng hôn, shopping ? nh?ng n?i nh? Waterfront mà t? ?ó ta có th? thuê tàu ?i ng?m cá voi n?i lên m?t bi?n ho?c ?i ??n ??o Robben, hay ??ng trong mây nhìn ?n ?? D??ng và ??i Tây D??ng hòa làm m?t t? m?i Point, r?i c?ng có th? bão hòa.

alt

Cape Town nhìn t? trên cao. ?nh Internet.

0 0