0 0
0 0

Say mê với cây cầu gỗ tếch dài nhất thế giới ở Myanmar

(FTUNEWS) – ??n v?i Myanmar, du khách s? có nh?ng tr?i nghi?m khó quên khi d?o b??c trên c?u U Bein – cây c?u g? t?ch dài và c? x?a nh?t trên th? gi?i.

Nh?ng “thiên ???ng trên m?t ??t”

Ghé thành ph? không bi?n qu?ng cáo

C?u U Bein b?c qua h? Taungthaman ? c? ?ô Amarapura, Myanmar, có chi?u dài 1200m ?ang n?m gi? danh hi?u quán quân v? ?? tu?i và ?? dài cho m?t cây c?u làm t? g? t?ch.

alt

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0