Showing: 1 - 10 of 18 Articles

Say mê với cây cầu gỗ tếch dài nhất thế giới ở Myanmar

(FTUNEWS) – ??n v?i Myanmar, du khách s? có nh?ng tr?i nghi?m khó quên khi d?o b??c trên c?u U Bein – cây c?u g? t?ch dài và c? x?a nh?t trên th? gi?i.

Nh?ng “thiên ???ng trên m?t ??t”

Ghé thành ph? không bi?n qu?ng cáo

C?u U Bein b?c qua h? Taungthaman ? c? ?ô Amarapura, Myanmar, có chi?u dài 1200m ?ang n?m gi? danh hi?u quán quân v? ?? tu?i và ?? dài cho m?t cây c?u làm t? g? t?ch.

alt

Những “thiên đường trên mặt đất”

N?u không th?c s? ??t chân t?i, b?n có th? s? ch?ng dám tin nh?ng ??a ?i?m này th?c s? t?n t?i, b?i chúng ??p ngoài s?c t??ng t??ng.Hãy cùng th??ng th?c v? ??p quá tuy?t v?i c?a nh?ng ??a danh ??p nh? thiên ???ng này nhé!

alt

Thành phố Đà Lạt nhộn nhịp về đêm

?à L?t v? ?êm, s??ng gi?ng lãng ?ãng, nh?ng c?n gió mang theo h?i l?nh ùa v?, khu ch? ?êm nh?n nh?p luôn mang ??n c?m giác khác l? cho khách ph??ng xa, và b??c chân lãng du không bi?t t? lúc nào, b??c qua t?ng góc ph? khám phá ?êm ?à L?t.

alt