0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Nóng lên cùng “Đêm chung kết bản lĩnh Nhật ngữ”

(FTUNEWS) Ba?n li?nh Nhâ?t ng?? (BLNN) cu?c thi Ti?ng Nh?t c?p Thành ph? do CLB ti?ng Nh?t tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2 – FJC th??ng niên t? ch?c, la? n?i ?ê? ca?c ba?n sinh viên co? c? hô?i th?? tha?ch kha? n?ng tiê?ng Nhâ?t cu?ng nh? ca?c ky? n?ng thuyê?t tri?nh, hu?ng biê?n cu?a ba?n thân.

alt

0 0
0 0

Bản lĩnh Nhật ngữ 5 ‘nóng’ trước thềm chung kết

(FTUNEWS) – Vậy là sau gần một tháng khởi động, Bản lĩnh Nhật ngữ 5 đã hoàn thành được 2/3 chặng đường của mình và đang trong giai đoạn nước rút để về đích thành công. Trong suốt những vòng thi vừa qua, BLNN 5 không chỉ để lại những ấn tượng đẹp nơi các bạn thí sinh dự thi, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của một câu lạc bộ còn non trẻ như FJC.

alt

0 0

Thủ khoa FTU2: ‘Quan trọng nhất là xác định mục tiêu’

M?c tiêu h?c là ?? ti?p nh?n ki?n th?c nên v?i Hu?nh Kim Ánh – th? khoa t?t nghi?p 2011 c?a Tr??ng ?H Ngo?i th??ng c? s? 2 v?i s? ?i?m t?ng k?t 8,69 xác ??nh vi?c h?c là con ???ng dài. Trong vi?c h?c, Ánh luôn có nh?ng bi?n pháp, k? ho?ch r?t rõ ràng.

Hu?nh Kim Ánh – th? khoa t?t nghi?p n?m 2011 c?a ?H Ngo?i th??ng c? s? 2 và em trai.