0 0
0 0

Cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ‘kết’ IT

(FTUNEWS) – Trung tâm Phát tri?n Khoa h?c và Công ngh? tr? Thành ?oàn Tp. H? Chí Minh thông báo tuy?n C?ng tác viên ph?c v? cho vi?c t? ch?c các ho?t ??ng sáng t?o, nghiên c?u khoa h?c c?a Thành ph? trong N?m Thanh niên 2011.