0 0
0 0
0 0

Hội thảo FTMS Chắp Cánh Ước Mơ

(FTUNEWS) – Nh?m t?o ?i?u ki?n cho các b?n sinh viên h?c thêm các b?ng c?p ngh? chuyên nghi?p nh? FIA/ACCA khi ?ang còn ng?i trên gh? nhà tr??ng, FTMS s? dành t?ng m?t s? su?t h?c b?ng cho sinh viên tr??ng ?H Ngo?i th??ng C? s? 2 thông qua cu?c thi H?c b?ng “FTMS Ch?p Cánh ??c M?”

FTMS

0 0
0 0

Gặp FTUer lập hattrick tại Thử sức cùng nhà tuyển dụng 2011

(FTUNEWS) – T?i 29/10 v?a qua t?i vòng chung k?t cu?c thi “Th? s?c cùng nhà tuy?n d?ng 2011” di?n ra ? H?i tr??ng B322 ??i h?c Kinh t? TP.HCM, Bùi Hoàng M? Linh – sinh viên K47A ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II ?ã xu?t s?c l?p cú hat-trick v?i 3 gi?i th??ng l?n.

 

 

Bùi Hoàng M? Linh còn là m?t trong 12 ??i s? môi tr??ng Bayer n?m nay.

 

0 0

Giành giải thưởng lớn với ‘Thử sức cùng nhà tuyển dụng 2011’

(FTUNEWS) – Ti?p n?i thành công t? nh?ng l?n t? ch?c tr??c, t?p ?oàn giáo d?c qu?c t? FTMSGlobal chính th?c phát ??ng cu?c thi “Th? s?c cùng nhà tuy?n d?ng 2011” cho sinh viên các tr??ng ?H t?i Hà N?i và Tp. H? Chí Mình. Cu?c thi ???c k? v?ng s? mang l?i c? h?i h?c h?i và tr?i nghi?m xin vi?c cho sinh viên, ??ng th?i giúp các doanh nghi?p ch?n l?a nh?ng sinh viên xu?t s?c tham gia vào ??i ng? chuyên gia k? toán – tài chính ph?c v? doanh nghi?p và c?ng ??ng.