0 0
0 0
0 0

Xuân Yêu thương – Đón Xuân ngay trên sân trường Đại học

(FTUNEWS) – Ch??ng trình s? ???c di?n ra vào ngày 20/1 t?i ?ây t?i sân tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II là m?t ch??ng trình ??c s?c n?m trong chu?i ch??ng trình c?a Xuân Tình nguy?n 2013 nh?m h??ng t?i ??i t??ng là sinh viên trong tr??ng.

0 0
0 0

47 FTUers vào vòng 3 giải thưởng tài năng Lương Văn Can

(FTUNEWS) – Sau hai tháng phát ??ng ??t 2 – Gi?i th??ng Tài n?ng L??ng V?n Can l?n I (2011), t?i vòng 2, BTC ti?p t?c nh?n ???c 120 ?? án d? thi. Sau quá trình ?ánh giá, l?a ch?n, ?ã có 79 thí sinh có bài d? thi ??t chu?n và ???c ?i ti?p vào vòng ph?ng v?n, trong ?ó có ??n 47 sinh viên ??n t? ?H Ngo?i th??ng CS2.


 

0 0
0 0