0 0

Tỏa sáng trong vai trò đại sứ BAYER 2013

 

(FTUNEWS) – B?n quan tâm ??n các v?n ?? môi tr??ng, b?n mong mu?n ?óng góp ý t??ng và hành ??ng v?i m?t trái tim nhi?t huy?t nh?m c?i thi?n ch?t l??ng môi tr??ng s?ng trong c?ng ??ng. Tham gia và tr? thành ??i s? Môi tr??ng Bayer 2013 ?? cùng Bayer Vi?t Nam mang ??n cho c?ng ??ng m?t môi tr??ng s?ng t?t ??p h?n.

 

alt