0 0

Nữ giám đốc xinh đẹp của nhà hàng “ăn uống đúng cách”

?em kinh nghi?m kh?i nghi?p h?c ???c ? tr?i Tây v? quê h??ng, Phan Nguy?n Nguy?t Trúc ?ào quy?t ??nh ch?n con ???ng khó: v?a kinh doanh, v?a h??ng d?n khách hàng ?n u?ng ?úng cách. M?t s?c nhi?u nh?ng chính con ???ng khó ?y l?i ??a Trúc ?ào ??n v?i thành công.

alt