0 0
0 0

Gặp chàng trai có ‘kỹ thuật tấn công’ hay nhất thế giới

Sinh ra trong c?nh kh?n khó, l?n lên t? m?t xóm nghèo nh?ng thành công trong môi tr??ng công ngh? thông tin hi?n ??i c?a th? gi?i, D??ng Ng?c Thái ?ã ch?ng minh ai c?ng có th? t?o ra s? khác bi?t n?u có ni?m ?am mê.

 

0 0

Cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ‘kết’ IT

(FTUNEWS) – Trung tâm Phát tri?n Khoa h?c và Công ngh? tr? Thành ?oàn Tp. H? Chí Minh thông báo tuy?n C?ng tác viên ph?c v? cho vi?c t? ch?c các ho?t ??ng sáng t?o, nghiên c?u khoa h?c c?a Thành ph? trong N?m Thanh niên 2011.