0 0

Thư gửi K50 [Quế Anh]

[22.8.2011] Gửi Em một ngày cuối mùa hè, khi Em vừa chọn trở thành một FTUer K50. 1. Những mầm xanh Mùa hè sắp đi qua. Em biết không, với tôi, những ngày mùa hè thường rất thơm, có lẽ là những ngày thơm nhất trong năm. Nó nhắc tôi Read more…

0 0

[Truyện ngắn] Truth puzzle [K.] – Kỳ 2

>> [Truy?n ng?n] Truth puzzle [K.] – K? 1

[x]

Tôi là m?t Mahnuer, nh?ng không ph?i lo?i Mahnuer s? h?u ?ôi m?t có th? bi?n s? th?t thành c?u v?ng. Tôi ch? là m?t Mahnuer bình th??ng ?ã s?ng hai m??i hai mùa tr?ng. Tôi làm vi?c dai d?ng nh? m?t con dã tràng. Công vi?c c?a loài chúng tôi th?t ??n ?i?u, nh?ng tôi ?ã say mê nó trong vô th?c. Trong hai m??i hai mùa tr?ng, tôi ?ã d?t ???c vô s? ‘taanfys’, ‘oeph’ và ‘eerdis’, nh?ng r?t nhi?u trong s? ?ó ch? m?i g?n nh? hoàn thành. Chúng còn thi?u m?t th? gì ?ó mà tôi không bi?t ???c. Tôi c?ng ?ã d?t ???c m?t ‘inaossp’ vào cu?i mùa tr?ng th? m??i hai. Tôi ??t tên nó là ‘kaze’. Tr??c khi thi?p ?i vì m?t m?i và ki?t l?c, tôi k?p th?y m?t margarita l? ra ph?i ??t vào gi?a ‘inaossp’ nh?ng b? b? sót. Tôi n?m ch?t nó trong tay và ng? m?t gi?c dài. ??n ??u mùa tr?ng th? m??i ba, mùa sinh s?n ??u tiên c?a tôi, tôi quy?t ??nh d?t m?t ‘eerdis’ ch?a có Mahnuer nào d?t, ‘eerdis’ có m?t margarita ? gi?a.

Tôi là Mahnuer cu?i cùng ??t ‘eerdis’ c?a mình vào lòng Kaleidoscope, tôi ?ã k?p hoàn thành ‘eerdis’ c?a mình tr??c khi m?t tr?ng b?t ??u m? ?i. Trong ánh sáng y?u ?t, tôi mong m?i và h?i h?p ??n phát ?iên. Cu?i cùng, Mahnuer m?i c?a tôi ?ã ra ??i.

Nó bình th??ng. Nó gi?ng tôi y ?úc. Nh?ng m?t nó có th? bi?n s? th?t thành c?u v?ng, và ng?c nó sáng b?ng.

L?n ??u tiên tôi không còn c?m th?y cô ??n.

Tôi g?i Mahnuer m?i c?a tôi là [x]. Tôi ch?m chút cho nó. Tôi ng?m nhìn m?t nó và trái tim sáng b?ng c?a nó d??i l?p da m?ng màu xám trong su?t. Tôi d?y nó cách tìm ki?m s? th?t và phân m?nh chúng, nh?ng bình th??ng tôi ch? nh??ng cho nó nh?ng s? th?t m?m nh? l?a, nh? nh? khói và ng?t nh? th? nh?c loài ng??i g?i là jazz. Nó thích nh?ng s? th?t tinh khôi nh? s??ng s?m, vì nh?ng s? th?t ?ó làm cho tim nó càng sáng lên và ??p th?t ??u nh?p. Th?nh tho?ng, [x] không thích ???c tôi che ch?, nó thích t? khám phá nh?ng s? th?t m?i l?. L? s? th?t nó nh?t v?, ?ôi khi th?t k? d?, nh?ng tôi r?t vui vì t?t c? ??u ??p. Nó bi?n m?t s? s? th?t thành c?u v?ng, r?i c?t vào kho c?a tôi.

Vào mùa tr?ng th? hai m??i c?a tôi, [x] b? m?t s? th?t gi?t ch?t. Ngày hôm ?ó, sau m?t chuy?n ?i dài, nó ??n tìm tôi. Nó ?ã ?n ph?i m?t s? th?t nào ?ó mà tôi không bi?t. Da nó m?i lúc m?t trong su?t, ánh sáng trong ng?c nó l?i tàn d?n, r?i trái tim ?en và qu?t l?i, trông nh? m?t s? th?t tuy?t v?ng. M?t nó c?ng b?t ??u xám ?i. Tôi làm ?? m?i cách, tôi cho nó ?n nh?ng s? th?t ng?t nh?t. Tôi cho nó nu?t c? nh?ng viên margarita. Nh?ng r?i cu?i cùng, nó m?ng nh? m?t s? hào nhoáng, c?ng t??ng t? nh? cái bong bóng xà phòng c?a loài ng??i, và b?ng d?ng tan ra thành c? ngàn m?nh.

Lúc ?ó, th?i gian c?a tôi d?ng l?i, d?ng l?i hoàn toàn nh? lúc ??i nó ra ??i t? Kaleidoscope.

L?n ??u tiên tôi th?y rõ cái v?c sâu và t?i c?a loài ng??i.

Tôi b? bê kho c?a mình, c? nh?ng t?m ‘taanfys’, ‘oeph’ và ‘eerdis’ ?ang d?t gi?a ch?ng trong m?t th?i gian dài. Tôi gom nh?ng m?nh v? c?a Mahnuer con tôi l?i, ??t vào m?t góc kho, r?i ?n m?t s? th?t buông xuôi tôi nh?t ???c c?a m?t con ng??i và ng? m?t gi?c th?t dài.

Truth puzzle

0 0

[Truyện ngắn] Truth puzzle [K.] – Kỳ 1

‘… but beautiful’ [Jimmy Van Heusen]

1. Loài của tôi, Mahnu, sinh ra để gặm nhấm và phân mảnh sự thật. Điều này cũng hiển nhiên như ong thợ sinh ra để tìm nhụy lấy mật, kiến sinh ra để điên cuồng chạy đi tìm mồi, lạc đà sinh ra để đi qua sa mạc, hay loài người sinh ra để yêu. Đó là bản năng. Đó là nhu cầu. Nếu để những sự thật nhởn nhơ ngập ngụa quanh mình mà không làm gì với chúng, chúng tôi chẳng thể tồn tại. Hoặc nếu thật có tồn tại, chúng tôi sẽ chẳng khác gì những con kiến vừa ra đời thì sáu chân đã dính bết trong một hũ mật, rồi chết dần chết mòn ngay trong đó. Cái chết này thật ra chẳng khác gì chết trong mớ nước dãi nhầy nhụa của bọn thú ăn kiến, chết mà chẳng kịp biết những-gì-phải-làm-trước-khi-chết là gì.

Hầu hết hành tinh này không biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Chúng tôi sống trong chiều thời gian và góp nhặt những sự thật từ con người, vì quá trình này nhanh và đơn giản hơn là tạo ra một sự thật. Chúng tôi thường trộm nhìn con người vào những buổi sáng tinh sương, khi họ vừa thoát khỏi một cơn mơ dài xanh xao, hoặc vào những lúc họ đạt đến mức xúc cảm tột cùng, rất sâu và tối, mà họ gọi là nỗi đau. Hầu hết Mahnuer chỉ chọn những lúc này, vì khi đó, những sự thật chúng tôi thu được sẽ nhiều vô kể. Tất nhiên, những sự thật là nguồn sống của chúng tôi.

Có những Homo sapiens đã nhìn thấy chúng tôi. Họ mặc nhiên cho chúng tôi là một chủng người khác tồn tại trên hành tinh này, họ gọi chúng tôi là “những người Mahnu”. Cũng có một vài người trong số họ cho rằng chúng tôi chỉ là những ảo giác, và họ dễ dàng quên ngay chúng tôi. Có lẽ vì những lúc chúng tôi đến, họ vẫn đang trong trạng thái mơ hồ ở lưng chừng cái vực chính họ đã tạo ra. Hoặc cũng có lẽ là vì da và mắt của chúng tôi. Mahnuer chúng tôi cũng có tóc, hai mắt, hai tai, có mũi, miệng, tay và chân như con người, nhưng da chúng tôi xám và gần như trong suốt, còn mắt chúng tôi là sự pha trộn ngẫu nhiên của những mảng màu. Không ai biết được có bao nhiêu tinh thể màu trong mắt của một Mahnuer. Mahnuer tự hào về mắt của mình, không chỉ vì nó nhiều màu, mà còn vì nó có thể phản chiếu bất cứ sự thật nào tồn tại trên đời này. Có những Mahnuer có khả năng biến những sự thật thành những mảnh cầu vồng, chỉ với một cái nhìn duy nhất.

truth puzzle

0 0

[Truyện ngắn] Những cơn say [K.] – Kỳ 2

>> > [Truy?n ng?n] Nh?ng c?n say [K.] – K? 1

 

3. Cheesecake, 9:40PM, April 4 20xx

Có ngh?a là gì? Chuy?n này có ngh?a là gì? T?i sao tôi l?i ? ?ây? Th?y mình ?ang trèo lên thành m?t chi?c c?u. Và l?i còn nghe mình ?ang gào lên n?a.

Tôi ch?a k?p suy ngh? gì thì ?ã b? m?t bàn tay kéo l?i. Là anh sao? Tôi quay ph?t ng??i l?i, không c?n bi?t mình ?ang quay v? phía thiên ???ng hay ??a ng?c.

Tr??c con m?t ?ang m? to ho?ng lo?n c?a tôi là m?t g??ng m?t xanh xao tôi ch?a g?p bao gi?. Anh ta m?c chemise ?en và ?ang nhìn ch?m ch?m vào tôi, th? h?n h?n. Anh ta có ?ôi m?t gi?ng anh, nh?ng không mang m?t kính. Chúng tôi c? ??ng nh? v?y và nhìn nhau nh? th? ?ã quen bi?t t? lâu l?m r?i, và nh? th? chuy?n hai ng??i l? ??ng ki?u này trên m?t chi?c c?u là chuy?n hoàn toàn bình th??ng v?y.

Cu?i cùng, sau khi xua ?i t?t c? nh?ng th? ký ?c c?a mình b?ng chính hình ?nh tôi xanh xao và méo mó ngay trong ??ng t? ?ã d?i ?i c?a Ng??i l?, tôi kh? nh?n nhó nhìn vào cánh tay trái c?a mình và nói “?au…”. Ng??i l? nh? t?nh gi?c. Anh ta buông m?nh tay tôi xu?ng và cau có g?t lên:

– Làm cái gì v?y h?? Có bi?t suy ngh? không h?? M?t mình ??ng trên c?u gi? này, l?i còn ??nh nh?y xu?ng, r?i còn gào lên nh? b? gi?t t?i n?i.

G?p lúc khác, ch?c tôi ?ã gào vào m?t anh ta ?ây là chuy?n riêng c?a tôi, tôi mu?n làm gì m?c tôi, không c?n ai ph?i quan tâm c?. Suy cho cùng thì anh ta là ai mà ??n ?ây kéo s?p t?t c? ni?m vui c?a tôi xu?ng, ch? b?ng cách xu?t hi?n ch?? Anh ta là ai mà ??n ??ng vào ch? c?a anh ? ngay bên trái tôi vào ngay lúc này ch?? Nh?ng tôi còn ?? t?nh táo ?? bi?t không th? ?? l?i cho m?t ng??i l? ?ã kéo tôi ra kh?i, g?i là gì nh?, m?t c?n say khi tôi ch?ng dùng chút ch?t kích thích nào. Tôi không th? ?? l?i cho anh ta ch? vì anh ta ??nh c?u tôi.

Cu?i cùng, tôi ch? cúi ??u nói nh?:

– Xin l?i…

Chúng tôi im l?ng m?t lúc lâu, tr??c khi anh ta lên ti?ng, d?u dàng nh? th? ch?a có chuy?n gì x?y ra:

– Em có sao không?

Tôi mím môi l?i và l?c ??u.

Ng??i l? kéo tôi ng?i xu?ng. Anh ta im l?ng m?t lát r?i l?i quay sang tôi:

– Ít ra… em c?ng ph?i khóc ?i ch?. Anh ngh? n?u là ng??i yêu anh, cô ?y s? khóc, sau khi gào lên nh? em v?y.

Tôi ch? im l?ng. Tôi c?m th?y tr?ng r?ng, ??n m?c ch?ng còn th?y tuy?t v?ng, ti?c nu?i hay ?au ??n gì n?a. Tôi ?ã b??c ra kh?i nhà v?i tâm tr?ng ?ó b?ng cách nào ch?? C?n h?nh phúc ?o ?nh nh? ?? th? hình sin tôi v?a tr?i qua, nó là cái gì?

L? ra nó không th? t?n t?i, vì tôi ?ã hoàn toàn t?nh táo, và không h? r?i b?t c? m?t gi?t n??c m?t nào trong su?t m?t th?i gian dài.

L? ra nó không th? t?n t?i, l? ra ph?i nh? th?, ho?c n?u có ?i n?a thì c?ng ph?i ??i ??n lúc tôi ch?t ?i ch?.

N?u n?i bu?n có r?i xu?ng, ch?c nó c?ng s? v? toét ra, ch? ch?ng th? nào dai d?ng nh? th?…

Nh?ng c?n say

0 0

[Truyện ngắn] Những cơn say [K.] – Kỳ 1

1. Cheesecake, 8:02PM, April 4 20xx

Tôi biết mình sẽ ra khỏi nhà và đến nhà anh, càng nhanh càng tốt. Chỉ vì tôi nhớ anh kinh khủng và chỉ vậy thôi.

Tôi tắm như một con chim sẻ ngô trong lúc hát Le festin rồi quấn một chiếc khăn lớn quanh người trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Hàng vạn tinh thể aroma rộn ràng quấn vào hơi nước làm mờ tấm kính lớn trên bồn rửa mặt còn lấm tấm nước. Tôi lau đám tóc vẫn còn nhiễu nước trên vai bằng một cái khăn khác, gỡ những sợi tóc rụng, gom lại và vứt đi sau hai giây tiếc nuối. Tôi chải và sấy khô đám sợi nâu đen trên đầu, lúc này đang thơm như đám cỏ non sớm, không ngớt tưởng tượng một chút nữa thôi anh sẽ xoắn từng lọn tóc bé con mềm veo bằng ngón trỏ to và ấm của anh. Anh sẽ dụi mũi vào như một con mèo lười, thở vào mớ tóc, hít hà chúng nó, rồi nói “Anh thích mùi tóc của em”. Và thật lạ là tôi chưa bao giờ nghi ngờ những gì anh nói, chưa bao giờ.

8:43PM. Tôi chọn chiếc áo màu xám lông chuột có tay áo kiểu cánh dơi, một chiếc jean đơn giản và với tay lấy lọ nước hoa nhà Calvin Klein. Mãi đến lúc xỏ chân vào đôi giày cỏ màu nâu sữa, tôi mới ngừng hưng phấn lại một chút để nhận ra mình đang lảm nhảm đi lảm nhảm lại thứ giai điệu đã bị Natalie Cole làm cho nảy mầm sinh sôi trong đầu, “I’m gonna love you like nobody’s loved you, come rain or come shine, come rain and come shine, come rain and come shine…”. Những cô gái đang yêu, bạn biết mà, đôi khi họ cũng chẳng biết họ đang làm gì đâu. Đám cá hề (à chỉ có 3 con) trong cái bể tròn được trang trí dị hợm gí mắt vào tấm thủy tinh và nhìn tôi như thể chúng nó chưa được cho ăn cả tuần nay. Tôi mặc kệ, nói tao phải đi đây, và đóng sầm cửa lại. Thứ cuối cùng tôi thấy trước khi quay mặt về phía Sài Gòn đêm, chính là tôi trên chiếc cửa kính lớn, hai má ửng hồng và cười rạng rỡ. Nếu đúng thật người hạnh phúc là người đẹp, thì tôi là người đẹp nhất tháng Tư.

Tôi bật máy xe và bắt đầu thả mình vào những ngả đường Sài Gòn đêm lộng gió. Tôi đang đi về phía gió, tôi nghĩ vậy, và đẩy chiếc kim tốc độ lên 50. Niềm vui của tôi lúc này, chắc chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, hoang dại.

(FTUNEWS) - Những cơn say - Kỳ1

 

Nếu người hạnh phúc là người đẹp, thì tôi là người đẹp nhất tháng Tư.

 

8:59PM. Tiệm bánh vẫn nằm đó. Vẫn một chị Angel đứng ngay tấm cửa kính lớn và chào bằng một nụ cười dùng không dưới năm trăm lần một ngày. Tôi vẫn thích thế, tôi thích tiệm bánh toàn những nụ cười công nghiệp bằng cái sự thích những cái cheesecakes công nghiệp của nó và gần bằng một nửa kiểu thích Marcel Marceau[1]. Dù sao thì với anh, tôi chưa bao giờ chọn bánh ở tiệm khác. Tôi lấy hai cái cheesecake loại không-bao-giờ-biết-chán (tôi gọi như vậy) và đi ra sau khi nhận được thêm ba nụ cười công nghiệp nữa. Cũng ngọt như những cái cheesecakes.

9:31PM. Tôi đang ở trên một chiếc cầu gần nhà anh, một chiếc cầu thật lớn, một trong những món quà đẹp nhất của Sài thành. Nơi dạo chơi của gió, tôi nghĩ.

Tôi chọn một chỗ thật vắng, gác chân chống xe và đi về phía thành cầu. Một cảm giác nhẹ nhàng và hưng phấn kinh khủng, cứ như thể tôi đang bay. Tôi đang bay. Phía bên dưới kia, những mảng sáng đủ màu lấp lóa trên sông. Hàng vạn đốm đèn đằng xa dệt thành một thứ lưới lung linh, ảo diệu và đẹp như hơi thở của những người đang yêu. Tôi nắm chặt lấy lan can sắt lạnh băng, rồi bước chân phải lên nấc đầu tiên, dùng gương mặt tôi trên cửa kính ở nhà lúc nãy quay sang trái hỏi anh có thể đỡ tôi lên và giữ tôi trên thành cầu như lần trước được không. Tất nhiên lúc đầu anh sẽ lại nổi cáu lên, anh bảo không được chơi mấy trò ấu trĩ và nguy hiểm kiểu đó. Đôi mắt anh đằng sau cặp mắt kính sẽ cực kỳ nghiêm khắc và pha một chút mềm lòng. Chính một chút mềm lòng đó cộng với thói bướng bỉnh của tôi gần như lúc nào cũng biến tôi thành kẻ thắng cuộc.

9:39PM. Khi quay sang trái với một nụ cười vẫn luôn làm anh phải đầu hàng, tôi như một cái túi nước đuổi ruồi vừa bị chích thủng.

Mọi thứ chắc đã văng tung tóe như nước trong cái bọc nilon đó, tôi nghĩ vậy.

Mọi cảm giác hào hứng, hạnh phúc, hồi hộp trong tôi nhói lên một lần cuối trước khi kết thúc bằng cách trôi tuột vào một cái lỗ lavabo mà ai đó vừa đưa tay nhấc cái nắp đậy lên. Nó kêu ‘rột’.

Anh chẳng hề có ở đó.

Phải nói là, ngay từ đầu anh đã chẳng hề có ở đó.

Tôi ngơ ngác. Tôi cảm thấy vô lý hết sức. Tôi cảm thấy uất ức, bị lừa dối và bị tổn thương ghê gớm. Tôi muốn gào lên.

Và sự thật là tôi đã gào lên như một con sói đứng một mình dưới trăng sau khi lạc mất đứa con nhỏ của nó.

Những cơn say

Anh chẳng hề có ở đó… Tôi muốn gào lên.

0 0

[Truyện ngắn] Trốn tìm [K.]

1. Tôi là một con cừu. Như mọi con cừu khác, hoặc đa số các con cừu khác, tôi không rõ đàn mình có bao nhiêu con. Ban ngày khi ngẩng mặt lên khỏi đám cỏ non thơm mùi đất còn ướt rượt những đốm sáng lấm tấm ngọt như nước ở suối đầu nguồn, tôi thấy cả đàn uể oải ăn cỏ trên đồng, lim dim phơi nắng. Khi mặt trời vừa xuống núi, tôi thấy cả đàn tôi im lặng khua đều bốn chân bước theo cái đuôi và mông trước mặt, chen chúc đi vào phía trong cái rào đóng bằng gỗ trong tiếng gầm gừ đe dọa của lũ chó chăn cừu và con mắt đang nheo lại kiểm tra quân số của ông chủ. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định đếm thử.

 

(FTUNEWS) - Trốn tìm