0 0

Mở nhà hàng chỉ để…ăn vặt

Uyên Vy là c?u h?c sinh tr??ng chuyên Lê H?ng Phong TP.HCM. N?m 2009, Vy t?t nghi?p th? khoa ngành tài chính, chuyên ngành th?m ??nh giá tr??ng ?H Georgetown ? Washington DC (M?). Mê ?n v?t t? bé, v?a du h?c v?, Lê Hoàng Uyên Vy ?ã b?t tay thành l?p h? th?ng nhà hàng th?c ?n v?t.