Showing: 1 - 10 of 11 Articles

Chân dung nghề nghiệp qua “Góc nhìn thật”

(FTUNEWS) – N?i ti?p thành công n?m 2012, 18+ n?m 2013 mang cái tên vô cùng ?n t??ng – Góc nhìn th?t, ch??ng trình Chân dung ngh? nghi?p do câu l?c b? K? n?ng Doanh nhân – Action Club t? ch?c.

alt

Ngày hội việc làm – Cơ hội không thể bỏ qua

(FTUNEWS) – Ngày h?i vi?c làm l?n th? hai ???c Ban H? tr? H?i Sinh viên ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II ??ng ra t? ch?c nh?m t?o nh?p c?u tuy?n d?ng gi?a doanh nghi?p và sinh viên các tr??ng thu?c kh?i ngành kinh t? trên ??a bàn thành ph? H? Chí Minh. V?i nhi?u ?i?u m?i m? c?ng nh? nh?ng h?a h?n ti?m n?ng, FTU Career Fair d? ki?n s? thu hút ??n h?n 2000 sinh viên tham gia v?i nhi?u ho?t ??ng sôi n?i và thi?t th?c t?i khuôn viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II.

alt

Logistics – Khát vọng đỉnh cao

(FTUNEWS) – Là một sinh viên thuộc khối ngành kinh tế, bạn quyết tâm và có đầy kĩ năng, bạn yêu thích các ngành “truyền thống”, bạn mong tìm được con đường sự nghiệp đầy tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều phân vân và thắc mắc? Logistics sẽ là chìa khóa để trả lời các câu hỏi trên một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất.

alt