0 0
0 0
0 0

CK Mật mã ngôn từ: Cái kết đẹp cho lần hẹn sau

(FTUNEWS) – Kéo dài h?n m?t tháng v?i các vòng thi ??y nh?ng th? thách và tr?i nghi?m thú v?, t?i qua gala chung k?t M?t mã ngôn t? ?ã chính th?c di?n ra vào lúc 19h, t?i H?i tr??ng 1, Nhà v?n hóa Thanh niên (s? 4 Ph?m Ng?c Th?ch Qu?n 1, TP.HCM) v?i s? góp m?t c?a 10 thí sinh xu?t s?c nh?t ??n t? tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng CS2, ??i h?c KHXH & Nhân v?n và ??i h?c Bách khoa TP. H? Chí Minh.

alt

0 0
0 0
0 0
0 0