0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Top 10 thương vụ công nghệ ‘đình đám’ nhất 2011

Ch? c?n nhìn vào các th?a thu?n mua bán và sáp nh?p doanh nghi?p (M&A) di?n ra trên th? tr??ng công ngh? m?i n?m, có th? nh?n th?y nhi?u ?i?u v? nh?ng chuy?n bi?n trong l?nh v?c này. Vi?c Google “rút ví” 12,5 t? USD ?? có ???c Motorola Mobility ???c xem là th??ng v? công ngh? ?ình ?ám nh?t n?m 2011.


Vi?c Google “rút ví” 12,5 t? USD ?? có ???c Motorola Mobility ???c xem là th??ng v? công ngh? ?ình ?ám nh?t n?m 2011

0 0

8 dấu hiệu của buổi phỏng vấn thành công

Thông th??ng, các ?ng viên hay chú tâm ??n nh?ng sai sót ?ã m?c ph?i h?n là nh?ng “?i?m” ghi ???c trong bu?i ph?ng v?n. Chính vì th?, nhi?u b?n tuy ?ã tr? l?i ph?ng v?n khá t?t nh?ng v?n b?n kho?n không bi?t mình có ???c tuy?n hay không?

Nh?ng d?u hi?u sau t? phía nhà tuy?n d?ng (NTD) có th? giúp b?n ?ánh giá ???c kh? n?ng thành công c?a mình sau bu?i ph?ng v?n. 

0 0