0 0

NCT Corporation tuyển dụng nhân sự tháng 1/2012

(FTUNEWS) – NCT Corporation – Công ty CP NCT ???c thành l?p vào n?m 2008, là ??n v? ch? qu?n website âm nh?c hàng ??u Vi?t Nam là NhacCuaTui.com và là m?t trong các công ty Internet hàng ??u Vi?t Nam v?i hàng tri?u ng??i dùng truy c?p, s? d?ng các d?ch v? do NCT cung c?p. V?i m?c tiêu m? r?ng kinh doanh trên gi?i trí và th??ng m?i ?i?n t?, NCT ?ang tìm ki?m các ?ng viên ti?m n?ng cho nh?ng v? trí sau:

 Cùng STAR-Ex th? s?c v?i các d? án kh?i nghi?p

 Black Out Crew vô ??ch HHT Dance 4 Idol mi?n Nam

 L? ra m?t tân sinh viên K50 chính th?c kh?i ??ng