0 0

Origami triển lãm 40 năm quan hệ Việt – Nhật

(FTUNEWS) – Origami là m?t lo?i hình ngh? thu?t truy?n th?ng và lâu ??i b?c nh?t ??t n??c m?t tr?i m?c. Lo?i hình g?p gi?y này ?ã tr? nên ph? bi?n trên toàn th? gi?i và trong ?ó có Vi?t Nam, m?t n??c có quan h? h?u ngh? c?ng Nh?t B?n 40 n?m. Hãy cùng chiêm ng??ng m?t vài tác ph?m ??c ?áo trong ch??ng trình nhé!

alt