0 0
0 0
0 0

Ngân hàng nhà trọ cho sinh viên chính thức “khai trương”

(FTUNEWS) – Nh? ?ã thông tin, t? nhi?u tháng nay, Ban H? tr? tr?c thu?c H?i sinh viên ?H Ngo?i th??ng CSII ?ã ti?n hành xây d?ng ngân hàng nhà tr? cho sinh viên. FTUers có th? liên h? và “ti?p c?n” ngân hàng qua 3 kênh thông tin: v?n phòng H?i sinh viên, email ch??ng trình và qua FTUNEWS.


>> “Ngân hàng vì ??i s?ng sinh viên” s?p “khánh thành” t?i FTU2

>> Xây d?ng “Ngân hàng nhà tr?” – b?n ?ã s?n sàng chung tay?