0 0

Ngày hội việc làm – Cơ hội không thể bỏ qua

(FTUNEWS) – Ngày h?i vi?c làm l?n th? hai ???c Ban H? tr? H?i Sinh viên ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II ??ng ra t? ch?c nh?m t?o nh?p c?u tuy?n d?ng gi?a doanh nghi?p và sinh viên các tr??ng thu?c kh?i ngành kinh t? trên ??a bàn thành ph? H? Chí Minh. V?i nhi?u ?i?u m?i m? c?ng nh? nh?ng h?a h?n ti?m n?ng, FTU Career Fair d? ki?n s? thu hút ??n h?n 2000 sinh viên tham gia v?i nhi?u ho?t ??ng sôi n?i và thi?t th?c t?i khuôn viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II.

alt

0 0
0 0

Ngân hàng ANZ tuyển dụng thực tập viên

(FTUNEWS) – ANZ là ngân hàng Úc hàng ??u t?i Châu Á. V?i g?n 20 n?m ho?t ??ng t?i Vi?t Nam, ANZ ngày càng giành ???c s? tin t??ng và hài lòng c?a khách hàng v?i các d?ch v? ngân hàng có th? ?áp ?ng m?i nhu c?u – t? các s?n ph?m Tài chính cá nhân t?i các gi?i pháp Tài chính doanh nghi?p tiên ti?n. S?p t?i ngân hàng ANZ s? tuy?n d?ng th?c t?p viên cho 2 v? trí công vi?c. M?t c? h?i không nên b? qua cho nh?ng ai yêu thích và mu?n th? s?c ? l?nh v?c ngân hàng.

alt

0 0

NCT Corporation tuyển dụng nhân sự tháng 1/2012

(FTUNEWS) – NCT Corporation – Công ty CP NCT ???c thành l?p vào n?m 2008, là ??n v? ch? qu?n website âm nh?c hàng ??u Vi?t Nam là NhacCuaTui.com và là m?t trong các công ty Internet hàng ??u Vi?t Nam v?i hàng tri?u ng??i dùng truy c?p, s? d?ng các d?ch v? do NCT cung c?p. V?i m?c tiêu m? r?ng kinh doanh trên gi?i trí và th??ng m?i ?i?n t?, NCT ?ang tìm ki?m các ?ng viên ti?m n?ng cho nh?ng v? trí sau:

 Cùng STAR-Ex th? s?c v?i các d? án kh?i nghi?p

 Black Out Crew vô ??ch HHT Dance 4 Idol mi?n Nam

 L? ra m?t tân sinh viên K50 chính th?c kh?i ??ng