0 0

Ổ thiên đường (Nguyễn Hữu Hồng Minh)

M?i con ???ng ??u d?n v? nhà c?a mình. Không bi?t ai ?ã t?ng nói câu ?ó mà Phong th?y r?t có lý. ?ó là ch?n bình yên. N?i mình ???c chính là mình nh?t. Cho dù ch?t h?p thì nó v?n là m?t ? thiên ???ng.


V?y mà ph?i m?t hai m??i n?m lang b?t ? Sài Gòn, Phong m?i t?o d?ng ???c cái ? thiên ???ng ?ó. G?i là ? vì nó khá khiêm t?n, ch? là c?n h? ba m??i mét vuông trên t?ng b?n c?a c? xá lao ??ng bình dân. Nó ? xa thành ph? t?i m?c m?i ngày ?i làm ?? cho Phong c?m giác rã r?i.

Ngày ??u tiên anh ch? Uyên v?, h? g?p c?n m?a l?n. C?n m?a chào ?ón ng??i m?i ??n tàn b?o ??n m?c anh ng? thiên nhiên ?ang ph?n n?, b?ng b?ng t?o tác l?i m?i c?nh gi?i theo ý nó. T?ng dòng n??c xé ph?ng, trút xu?ng gi?a tr?i nh? thác ??. Nh?ng cái bong bóng to nh? n?p xoong, v?n xoáy b?p bùng, sôi réo ùng ?c tr??c khi b? nu?t ch?ng vào h?ng c?ng.

?oàn ng??i nhích t?i t?ng b??c. Nh? th? ?o ??m con ???ng dài. Nhi?u k? lo âu ng?a m?t nhìn tr?i. N??c t? t? ng?p lên d??i chân. Phong không ngh? n??c có th? dâng lên nhi?u ??n m?c ?y. H? th?ng c?ng rãnh tê li?t hoàn toàn. ?o?n ???ng g?n ???ng ray xe l?a, d??i b?ng hi?u Coi ch?ng tàu h?a tr?ng xu?ng, n??c t? các n?i ?? v? luênh loang cu?n xi?t nh? dòng sông.

Mu?n ?i ti?p ph?i b?ng ngang nên h?u h?t các xe r?i tõm xu?ng ?ó g?m rú, giãy gi?a, v??t thoát. Có chi?c may m?n thoát ???c, n?t pô ch?y c? m?ng, tháo thân. Nh?ng ph?n l?n n?i ?uôi l? l??t t?t máy. N??c c? ti?p t?c dâng lên. Xâm x?p m?t cá chân. Li?m lai qu?n. Và ng?p quá ?ng pô.

Nh?ng cái áo d?i s?p ng?a bay l?ng l?ng trên ???ng. ???ng v? nhà sao quá xa. Phong ch?n ch?n ngh? cái ? h?nh phúc c?a anh khu?t m? sau màn m?a giá l?nh kia. Nh?ng ngày ?ã qua là ? tr? ?? V?y hôm nay là gì? ? tr?.

Hay hình t??ng diêm dúa, ? thiên ???ng.

Thì c?ng lang thang loanh quanh m?t ki?p m??n thôi mà. Phong nh? b? quên Uyên. Anh ??m chìm vào dòng suy t? khi c? hai t?p vào trú d??i mái hiên. Th?i gian th?c ra là gì nh?? R?t khó ??nh ngh?a c? th?. M?i ?ó ?ã n?m n?m sau ?ám c??i. Phong ?i h?t th?i trai tr? và ?ã có m?t c?u con b?n tu?i. R?i thuê m??n, v? v?t h?t hang cùng ngõ h?m.

M?t Sài Gòn c?a nh?ng c?a hi?u u t?i, c?a ki?p tr?. Nh?ng c?c nh?c ?ó là th?c hay ?o ?nh? Thuê tr? không ch? kh?n ??n b?i ti?n b?c hàng tháng réo ?u?i d?p d?n nh? tr?ng tr?n mà còn ngàn l? m?t lý do khác, khi r?i boong nh? mê l?, lúc trùm úm s?p ng?a nh? l?t bàn tay.

Vui, ch? nhà cho ? – bu?n, ki?m c? ?u?i ?i. Nh? cái ch?ng cu?i cùng ??y Phong ??n quy?t ??nh ph?i làm cú li?u m?ng vay ti?n mua nhà là b?i trong vòng tám tháng, v? ch?ng anh bu?c ph?i chuy?n ??i ch? ? ??n b?n l?n. L?n nào c?ng vào th? ch?ng ??ng ??ng, b?t ??c d?, ?? l?i s? ng? ngác trong m?t con tr?.

Th?ng bé v?a chuy?n t?i ch? m?i, ch?a k?p làm quen v?i b?n bè ?ã ph?i chuy?n ?i. L?n th? nh?t, c?n h? m??n trên t?ng ba c?a m?t chung c? c? k?, hai v? ch?ng bàn nhau s?a sang l?i. Uyên  buôn bán áo qu?n nhì nh?ng qua m?ng. Có áo qu?n th?i trang, m?t ki?u nào hay ??u tr?ng h?t lên web. Ng??i mua vào xem t?ng cái. Th?y m?u nào ?ng ý thì còm-men (*) hay g?i ?i?n. ?o?n cu?i, khách chuy?n ti?n qua tài kho?n, ch? ?óng gói chuy?n hàng theo ??a ch? qua b?u ?i?n.

Công vi?c ?ang khá kh?m thì ??t nhiên ch? nhà “nh?y” h?p ??ng, l?y l?i nhà. Th? là hai v? ch?ng méo m?t b?m b?ng d?n ?i. L?n th? hai, m?i ? ???c m?t tháng, thì ch? nhà bán nhà vì ???c giá, trong khi tr??c ?ó treo bi?n rao hàng n?m ch?ng ma nào ngó t?i. L?n th? ba, ch? h? cho thuê nhà ?? ?i m??n l?i ch? khác ti?n nghi, g?n trung tâm h?n, nh?ng n?a ch?ng không ký ti?p ???c h?p ??ng ph?i l?y l?i nhà ?? ?.

Và l?n th? t?, lý do có v? l?. Phong là nhà báo. M?t l?n anh và nhóm c?ng s? tác nghi?p b? xem là có v?n ?? khi vi?t v? l?nh v?c ch?ng tiêu c?c. Lo?t bài v?a ??ng, l?p t?c anh b? làm khó d?. B?ng nh?ng m?i quan h?, ??i th? này c?n tr?, tri?t phá anh, không l?i thoát. Khi b? l?y l?i nhà, anh ng? ng??i ch?ng hi?u vì sao. Tay ch? nhà m?t c? th?n th?t c??i nói, hai tay vung v?y, mi?ng xoen xoét: “Tình hu?ng quá b?t ng?. Mong ông anh thông c?m!”.

Sau này khi tình c? g?p l?i, y cho Phong bi?t r?ng y b? ép l?y l?i nhà ?? Phong v?ng ra ???ng, lao ?ao cùng qu?n.

Th?i ?i?m ?ó Phong c?ng óc mu?n n?. V? d?i, con th?. ?? ??c ngùn ng?t ch?t ??ng. O?i nh?t là sách, c? ngàn cu?n. M?i l?n chuy?n nhà, m?i th? tung tóe nh? m?t tr?n giáp lá cà t? chi?n. ?ó là ch?a k? m?t lo?t công vi?c khác nh? ra ph??ng ??ng ký t?m trú, thông báo b?n bè thay ??i ??a ch?, s? ?i?n tho?i bàn, liên h? các ??i tác ?? ti?p t?c nh?n b?u ph?m, thông tin t? nhà bán b?o hi?m, ngân hàng cho vay tr? góp… R?i thuê bao l?i ?i?n tho?i, internet, truy?n hình cáp…, nh?ng ph??ng ti?n g?n ch?t ??n công vi?c và ??i s?ng h?ng ngày c?a Phong. R?i d?n d?p, chùi r?a, s?p ??t bàn th?, cúng ki?ng…, c? tu?n ch?a xong.

C? tái di?n c?nh này không bi?t ??n bao gi?. B?i trong h?p ??ng cho thuê nhà, bao gi? ch? nhà c?ng thòng thêm câu: “Trong tr??ng h?p kh?n thi?t c?n ph?i l?y l?i nhà thì ch? h? s? báo tr??c m?t tháng”.