Showing: 1 - 1 of 1 Articles

12 CEO được kỳ vọng nhất 2012

Ti?n b?c, danh v?ng và s? s?ng còn! T?t c? ?i?u ?ó nói lên tài n?ng c?a m?t nhà ?i?u hành. N?m 2012 có l? s? là m?t n?m ?? các t??ng l?nh th? hi?n và ch?ng t? b?n thân khi lãnh ??o các doanh nghi?p b?c nh?t th? gi?i.