0 0

10 bài học quan trọng nhất cho độ tuổi 20

L?i suy ngh? và hành ??ng trong ?? tu?i t? ngoài 20 ??n d??i 30 có th? ?nh h??ng không nh? ??n t??ng lai ngh? nghi?p và cu?c s?ng sau này c?a b?n. D??i ?ây là 10 bài h?c mà b?n nên cân nh?c áp d?ng n?u ?ang ? trong ?? tu?i này.

alt