0 0
0 0
0 0

Lạ lùng những quảng cáo việc làm có 1 không 2

(FTUNEWS) – Qu?ng cáo v?n ?ã quá quen thu?c v?i m?i con ng??i trong ??i s?ng hi?n ??i. Th? nh?ng khi nhìn ng?m qua nh?ng qu?ng cáo ??c nh?t này b?n s? ph?i gi?t mình thán ph?c vì ?? sáng t?o c?a nh?ng nhà s?n xu?t qu?ng cáo vi?c làm.

alt

0 0
0 0

Nguyễn Khánh Trình – ‘cha đẻ’ của online marketing ở Việt Nam

Trong m?t l?n sang Singapore, Nguy?n Khánh Trình choáng váng tr??c t?c ?? l??t web và kh? n?ng online marketing c?a ng??i dân n?i ?ây. Và chàng trai tr? lóe lên suy ngh? s? b?t tay v?i Google ?? kinh doanh.


0 0