0 0

Rockstorm – Lửa của Rock Việt

V?i ?a s? nh?ng ng??i yêu rock, ??c bi?t nh?ng tín ?? t?i các ??a ph??ng nh? H?i Phòng, Hu?, C?n Th?… tour di?n Rockstorm là c? h?i ?? h? tho? c?n khát rock su?t m?t n?m tr?i “h?n hán”. Nh?ng v?i nh?ng ai theo dõi s? ki?n này v?i cái nhìn chuyên môn, Rockstorm là sân kh?u ?? rock Vi?t th? hi?n mình ?ang chuy?n mình hay v?n d?m chân t?i ch?.

alt