0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

‘Điểm mặt’ những ngành nghề đạt mức lương ‘khủng’ nhất 2011

Nh?ng ngành ngh? liên quan ??n gi?i thi?u, qu?ng bá, phát tri?n s?n ph?m v?n là ngành “hot” trong n?m 2011. ?ây là nh?ng ngành giúp ng??i lao ??ng có c? h?i t?ng l??ng cao h?n trong th?i bu?i kinh t? khó kh?n hi?n nay.