0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Khởi động mùa tôn vinh ‘Sinh viên 5 tốt’

(FTUNEWS) – H?ng n?m, ?? tôn vinh nh?ng sinh viên có thành tích t?t trong h?c t?p và n?ng n? trong ho?t ??ng ngo?i khóa, H?i Sinh viên ?H Ngo?i th??ng CS2 t? ch?c bình xét Sinh viên 5 t?tSinh viên tài n?ng. ?ây là d?p ?? H?i Sinh viên ghi nh?n thành tích c?a nh?ng sinh viên xu?t s?c, ??ng th?i ??t ???c nh?ng danh hi?u trên c?ng s? giúp các b?n ghi ???c ‘?i?m c?ng’ r?t l?n trong các ch??ng trình sau này.

Nh?ng Sinh viên tài n?ng ???c tôn vinh t?i ?êm D?u ?n Ngo?i th??ng FTUHallmark 2010