0 0

Thi TOEIC đầu khóa – K50 sao phải hoang mang?

(FTUNEWS) – Nh? ?ã thông tin t? tr??c, t? ngày 05 – 07/09 t?i ?ây, ?H Ngo?i th??ng CS2 s? t? ch?c ki?m tra TOEIC ??u khóa cho sinh viên K50. ??ng tr??c ‘s? ki?n’ này, nhi?u tân sinh viên t? ra hoang mang, lo l?ng, bài vi?t d??i ?ây hy v?ng s? gi?i ?áp ???c ph?n nào th?c m?c c?a các b?n.