0 0

Làn sóng “ngôn ngữ mới” của giới trẻ có gì?

(FTUNEWS) – ?i qua nh?ng trào l?u ch? ?nh, “nghiêng ??u”, Harlem Shake,… ?ã t?ng gây sóng trên các m?ng xã h?i th?i gian dài, gi?i tr? nh?ng ngày g?n ?ây l?i ti?p t?c d?y sóng b?i nh?ng trào l?u m?i – nh?ng trào l?u ngôn ng? có s?c lan t?a m?nh và nhanh h?n nhi?u l?n so v?i nh?ng ?i?u nh?y và nh?ng b?c hình. “Thanh niên nghiêm túc 2013”, “Có m?t s? … nh?” hay câu chuy?n “Tôi ??t r?t ít ni?m tin vào ph? n?” chính là nh?ng ví d? ?i?n hình cho làn sóng “ngôn ng? m?i” này.

alt

0 0

“Mốt” Chibi lên ngôi cùng giới trẻ

(FTUNEWS) – Trào l?u v? chibi r?t ???c teen Nh?t yêu thích ?ã lan t?a ??n Vi?t Nam nhi?u n?m v? tr??c, tuy nhiên g?n ?ây m?i tr? nên r?m r? v?i m?t l??ng fan vô cùng hùng h?u và khá nhi?u ngòi v? “ch?t”.  N?i b?t trong s? ?ó là c?u b?n Hoàng ??c Thành,ch? nhân c?a r?t nhi?u b?c v? chibi ?ang làm c? dân m?ng phát s?t vì ?? kute quá m?c.

alt

0 0
0 0