0 0
0 0

Nhìn lại Khóa học về WTO

(FTUNEWS) – Trong suốt ngày hôm qua, 6/10/2012, hội trường B11 đã chật kín người tham dự hội Khóa học “Bồi dưỡng kiến thức nâng cao về Hội nhập kinh tế quốc tế” do Ban Học tập và Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ cùng với Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO trực thuộc thành Đoàn phối hợp tổ chức.

alt

0 0
0 0
0 0
0 0

Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần III

(FTUNEWS) – Nh??m mu?c ?i?ch tìm ki?m nh?ng ý t??ng, sáng ki?n, hi?n k? ho?c gi?i pháp c? th?, thi?t th?c có kh? n?ng ?ng d?ng trong các ??i t??ng thanh thi?u niên ?ê? go?p ph?n xây d?ng và phát tri?n thành ph?, ??t n??c, Tha?nh ?oa?n TP. Hô? Chi? Minh ?a? tô? ch??c cuô?c thi ‘Y? t???ng Sa?ng ta?o Tre? tha?nh phô? Hô? Chi? Minh lâ?n III” v??i chu? ?ê? “B?o v? môi tr??ng thành ph? H? Chí Minh”.


0 0

Cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ‘kết’ IT

(FTUNEWS) – Trung tâm Phát tri?n Khoa h?c và Công ngh? tr? Thành ?oàn Tp. H? Chí Minh thông báo tuy?n C?ng tác viên ph?c v? cho vi?c t? ch?c các ho?t ??ng sáng t?o, nghiên c?u khoa h?c c?a Thành ph? trong N?m Thanh niên 2011.

 

0 0

Tuyển CTV Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM

(FTUNEWS) – Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn TP.HCM thông báo tuyển dụng sinh viên có đạo đức, trình độ chuyên môn về công tác tại trung tâm với vị trí là cộng tác viên nhằm tăng cường lực lượng cán bộ phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động năm 2011 và những năm tiếp theo.

CTV