0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

‘Rinh’ ngay giải thưởng cùng I Share

(FTUNEWS) – H??ng ?ng Chi?n d?ch 350 n?m 2011 – Moving planetNgày h?i hành ??ng vì khí h?u, c?ng nh? c? v? cho tiêu dùng ti?t ki?m – b?n v?ng, T? ch?c Thanh niên Vì t??ng lai xanh c?a bé GFOC k?t n?i cùng m?ng l??i 350VYP Hà N?i t? ch?c cu?c thi “I SHARE”. T?t c? m?i ng??i ? b?t kì ?? tu?i nào ch? c?n có tâm huy?t v?i vi?c b?o v? môi tr??ng ??u có th? tham gia ch??ng trình.


 


0 0
0 0

Người trẻ chung tay vì biển đảo, tổ quốc

Nh?ng ngày qua, di?n ?àn “Thanh niên v?i bi?n ??o, T? qu?c” ???c nhi?u c? s? ?oàn trên ??a bàn TP.HCM t? ch?c sôi n?i. T?i các di?n ?àn, các b?n tr? ?ã tr?n tr? làm sao cho ??o xa g?n h?n v?i d?i ??t thân yêu hình ch? S c?a chúng ta. 

 

 

0 0

Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần III

(FTUNEWS) – Nh??m mu?c ?i?ch tìm ki?m nh?ng ý t??ng, sáng ki?n, hi?n k? ho?c gi?i pháp c? th?, thi?t th?c có kh? n?ng ?ng d?ng trong các ??i t??ng thanh thi?u niên ?ê? go?p ph?n xây d?ng và phát tri?n thành ph?, ??t n??c, Tha?nh ?oa?n TP. Hô? Chi? Minh ?a? tô? ch??c cuô?c thi ‘Y? t???ng Sa?ng ta?o Tre? tha?nh phô? Hô? Chi? Minh lâ?n III” v??i chu? ?ê? “B?o v? môi tr??ng thành ph? H? Chí Minh”.


0 0
0 0

Gala FTUer It’s me 2011: Đêm đầy “sao”

(FTUNEWS) – ?êm chung k?t cu?c thi FTUer It’s Me 2011 t?i 23/4 v?a qua t?i Nhà v?n hóa Thanh niên ?ã k?t thúc t?t ??p. Dàn “sao” không ch? t? nh?ng v? khách m?i ??c bi?t nh? ca s? M? Tâm, ??o di?n Nguy?n Quang D?ng mà c? 9 thí sinh ??u ?ã th?t s? t?a sáng, khép l?i m?t mùa Fi r?c r?.

 

>> ??i s? Ngo?i th??ng ?ã xu?t hi?n

>> Top 30 FTUer It’s Me t?t b?t chu?n b? ti?t m?c m? màn

>> Chính th?c “xu?t x??ng” vé ?êm Gala FTUer – It’s Me 2011