0 0

Quốc Văn – Huỳnh Ngân đăng quang The Duo

(FTUNEWS) – Sau g?n 2 tháng tranh tài v?i h?n 700 c?p ?ôi ??ng kí, 5 c?p ?ôi xu?t s?c nh?t c?a “The Duo – K?t n?i ?ôi” ?ã chính th?c b??c vào vòng chung k?t vào ngày 14/12 v?a r?i t?i Nhà v?n hóa Thanh niên.

alt

0 0