0 0
0 0

Ba thanh niên Việt giành giải nhất thiết kế trang bìa cho tạp chí Mỹ

Nhóm thi?t k? qu?ng cáo g?m ba thanh niên Vi?t Nam làm vi?c t?i t?p ?oàn qu?ng cáo toàn c?u Grey Group (TP. H? Chí Minh) ?ã giành gi?i cao nh?t t?i cu?c thi Age Ad Age Global Cover Contest 2011, cu?c thi thi?t k? trang bìa cho t?p chí Advertising Age. ?ây là sân ch?i do t?p chí chuyên ngành qu?ng cáo n?i ti?ng c?a M?, Advertising Age t? ch?c hàng n?m trên th? gi?i. N?m nay v?i ch? ?? Toàn c?u, cu?c thi ?ã thu hút 369 ý t??ng thi?t k? ??n t? 54 qu?c gia, nhi?u h?n n?m 2010 ??n 149 bài d? thi.